சனி, 15 மார்ச், 2014

ஆங்கிலத்தில் எனது வெண்பா!

The Grammar Of A Poem ‘VeNpaa’ Comparable To A Spinster!

Words fifteen are said to be the age;
…Equalizing first letters are the breasts;

Followed by equalizing second letters
…are the back beauty – may be

entire back or the prominent butts;
…The individual fourth word in the second line

is resembling the beautiful hairdo!
…If the grammar is not fitting accordingly,

the poetic girl’s feet shall be paining
…while it (the poem) is pronounced!

Submitted: Friday, March 14, 2014
Edited: Friday, March 14, 2014
 
 
Hi,
This poem 'The grammar of a poem ‘VeNpaa’ comparable to a spinster! ' is a translation of a poem by Poet Akaram.amuthan.

சீர்பதி னைந்தும் அகவையாம் சேர்மோனை
மாராம் வழங்கெதுகை பின்னழகே - நேர்தனிச்சீர்
கட்டழகுக் கூந்தல் கருதுதளை தட்டிவிடின்
இட்டவடி நோவும் அவட்கு! - அகரம்.அமுதன்

கருத்துகள் இல்லை: